Văn bản - Công văn

TỔNG CỘNG: 92 VĂN BẢN
  Công văn số 1306/STNMT-QLMT ngày 02/06/2021

Về việc phổ biến Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021 của Chỉnh phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

  Công văn số 1856/UBND-KGVX ngày 20/05/2021

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19

  Công văn số 1715/UBND-KGVX ngày 11/05/2021

V/v tăng cường thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch covid-19

  Công văn số 1648/UBND-KGVX ngày 06/05/2021

V/v thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

  Công văn số 835/vp-nn ngày 23/04/2021

V/v dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết, thủy văn trên địa bàn tỉnh (ký số)

  Công văn số 21/PCTT ngày 21/04/2021

v/v chủ động ứng phó với bão Surigae

  Công văn số 1086/UBND-KGVX ngày 26/03/2021

V/v thực hiện Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 23/3/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  Công văn số 413/STNMT-VP ngày 27/02/2021

Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị quyết quý định và các loại phí thuộc lĩnh vực TNMT và đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Tỉnh (K gử bản giấy)

  Công văn số 412/STNMT-VP ngày 01/03/2021

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo QH thăm dò khai thác và SD khoáng sản và đăng tải dự thảo văn bản QPPL lên cổng TTĐT của tỉnh (NQ 10)

  Công văn số 351/STNMT-QLMT ngày 22/02/2021

triển khai Quyết định số 175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 (K gửi bản giấy)

  Công văn số 244//SYT-NVY ngày 30/01/2021

V/v khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 4910/UBND-KGVX ngày 03/12/2020

V/v thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

  Công văn số 4910/UBND-KGVX ngày 03/12/2020

V/v thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

  Công văn số 2782/STNMT-CCBVMT ngày 20/11/2020

Phổ biến QĐ 3571 ngày 29/10/2020 của UBT về phê duyệt BC hiện trạng MT TTV 05 năm (2016-2020)

  Công văn số 01/CBTC-ĐTV ngày 13/10/2020

Kỳ triều cường tháng Chín âm lịch