Văn bản - Công văn

TỔNG CỘNG: 143 VĂN BẢN
  Công văn số 3809/STNMT-VP ngày 15/12/2022

Triển khai, thực hiện Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 2535/SKHĐT-TTXT ngày 08/12/2022

V/v đề nghị phối hợp tuyên truyền Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2022

  Công văn số 53/GCN-BTNMT ngày 07/12/2022

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

  Công văn số 3521/STNMT-CNTT ngày 21/11/2022

V/v lấy ý kiến dự thảo 02 Quyết định ban hành đơn giá

  Công văn số 3436/STNMT-QLMT ngày 14/11/2022

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư

  Công văn số 3037/STNMT-QLMT ngày 14/10/2022

Phổ biến đề xuất ban hành Danh mục động vật hoang dã được phép nuôi thương mại của TT Giáo dục Thiên nhiên

  Công văn số 2835/STNMT-QLMT ngày 27/09/2022

Lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xây dựng Đường huyện 37 kéo dài từ giáp Đường huyện 04, xã Nhị Long Phú đến giáp Đường huyện 01, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long”

  Công văn số 2737/STNMT-QLMT ngày 20/09/2022

V/v lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư nuôi nghêu thương phẩm ven biển tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2644/STNMT-QLMT ngày 13/09/2022

V/v lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường dẫn vào nhà máy rác tỉnh Trà Vinh”

  Công văn số 2638/STNMT-QLMT ngày 12/09/2022

Triển khai công tác BVMT nông thôn theo Luật BVMT

  Công văn số 4072/UBND-KGVX ngày 09/09/2022

V/v sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

  Công văn số 2591/STNMT-QLĐĐ ngày 07/09/2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2538/STNMT-QLTNB ngày 30/08/2022

thực hiện Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2513/STNMT-QLMT ngày 29/08/2022

Lấy ý kiến tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất Hydro xanh Trà Vinh”

  Công văn số 4619/BYT-DP ngày 25/08/2022

V/v Triển khai tiêm vắt xin phòng COVID-19