Văn bản - Công văn

TỔNG CỘNG: 92 VĂN BẢN
  Công văn số 3085/STNMT-QLMT ngày 26/10/2021

Tiếp tục phổ biến Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

  Công văn số 426 ngày 15/10/2021

Công khai thực hiện dự toán công khai ngân sách quý III năm 2021

  Công văn số 5540/UBND-KGVX ngày 22/10/2021

V/v thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 2879/STNMt-QLĐĐ ngày 06/10/2021

thực hiện Công văn số 2156/TCQLĐĐ-CSPC ngày 28/9/2021 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc hướng dẫn việc thực hiện quy định Nghị định số 148/2020/NĐ-CP

  Công văn số 4782/UBND-THNV ngày 04/10/2021

Uốn nắn công tác phòng, chống dịch Covid-19

  Công văn số 2819/STNMT-QLTNB ngày 30/09/2021

đề nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 17/9/2021về việc phê duyệt Danh mục hồ, ao khôngđược san lấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 1851/STTTT-BCVTCNTT ngày 24/09/2021

Tuyên truyền, phổ biến Công văn số 1281/CATTT-QHPT ngày 22/9/2021 của Cục An toàn thông tin

  Công văn số 51/BCH ngày 23/09/2021

chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

  Công văn số 5605/BTNMT-VP ngày 13/09/2021

V/v đăng tải trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến về dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

  Công văn số 4021/UBND-KGVX ngày 09/09/2021

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 2562/STNMT-QLĐĐ ngày 09/09/2021

Tăng cường quản lý nhà Nước đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

  Công văn số 2457/STNMT-QLĐĐ ngày 30/08/2021

Triển khai thực hiện Thông tư 09 ngày 30/6/2021 của Bộ Trưởng BTNMT

  Công văn số 3787/UBND-KGVX ngày 30/08/2021

Tiếp tục thực hiện giảng cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19

  Công văn số 2311/STNMT-QLTNB ngày 19/08/2021

V/v cung cấp danh sách các đơn vị hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 3442/UBND-KGVX ngày 16/08/2021

Thực hiện công văn 181-CV/TU ngày 16/08/2021 của Thường trực tỉnh ủy