Văn bản - Công văn

TỔNG CỘNG: 92 VĂN BẢN
  Công văn số 761/STNMT-QLMT ngày 23/03/2022

Hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà

  Công văn số 660/STNMT-QLTNB ngày 15/03/2022

Cung cấp Danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tài nguyên nước, khoáng sản và Quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực

  Công văn số 538/STNMT-QLMT ngày 03/03/2022

lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Hạ độ cao bờ kênh cấp II trên địa bàn xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành và vận chuyển đất dôi dư từ hạ độ cao”

  Công văn số 310/STNMT-QLMT ngày 10/02/2022

lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phú Cần, huyện Tiểu Cần”

  Công văn số 295/STNMT-QLĐĐ ngày 10/02/2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 163/STNMT-TTr ngày 19/01/2022

Phổ biến triển khai TH NQ 04 của CP

  Công văn số 97/UBND-KGVX ngày 07/01/2022

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước biến thể mới (Omicron) của virus SAR-COV-2

  Công văn số 3758/STNMT-QLĐĐ ngày 3758/STNMT-QLĐĐ

V/v khẩn trương nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đất đai đối với các ĐVSNCL tự chủ tài chính

  Công văn số 6690/UBND-NN ngày 17/12/2021

V/v chủ động ứng phó với siêu bão

  Công văn số 1602/TCKTTV-VP ngày 10/12/2021

V/v đề nghị phối hợp phát động và tổ chức cuộc thi “Khí tượng Thủy văn trong em”

  Công văn số 1503/STP-VBPB&TDTHPL ngày 10/12/2021

về việc khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 3525/STNMT-QLMT ngày 06/12/2021

Lấy ý kiến 02 dự thảo QĐ của UBT đơn giá thu gom, xử lý rác

  Công văn số 2267/STTTT-TTBCXB ngày 13/11/2021

v/v tổ chức hướng dẫn và truyền thông về ứng dụng PC-Covid, quét mã QR trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 3297/STNMT-QLMT ngày 12/11/2021

lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 3044/STNMT-TTPTQĐ ngày 21/10/2021

Triển khai Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh