Văn bản - Công văn

TỔNG CỘNG: 26 VĂN BẢN
  Công văn số 1086/UBND-KGVX ngày 26/03/2021

V/v thực hiện Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 23/3/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

  Công văn số 413/STNMT-VP ngày 27/02/2021

Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị quyết quý định và các loại phí thuộc lĩnh vực TNMT và đăng tải lên cổng thông tin điện tử của Tỉnh (K gử bản giấy)

  Công văn số 412/STNMT-VP ngày 01/03/2021

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo QH thăm dò khai thác và SD khoáng sản và đăng tải dự thảo văn bản QPPL lên cổng TTĐT của tỉnh (NQ 10)

  Công văn số 351/STNMT-QLMT ngày 22/02/2021

triển khai Quyết định số 175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 (K gửi bản giấy)

  Công văn số 244//SYT-NVY ngày 30/01/2021

V/v khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 4910/UBND-KGVX ngày 03/12/2020

V/v thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

  Công văn số 4910/UBND-KGVX ngày 03/12/2020

V/v thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

  Công văn số 2782/STNMT-CCBVMT ngày 20/11/2020

Phổ biến QĐ 3571 ngày 29/10/2020 của UBT về phê duyệt BC hiện trạng MT TTV 05 năm (2016-2020)

  Công văn số 01/CBTC-ĐTV ngày 13/10/2020

Kỳ triều cường tháng Chín âm lịch

  Công văn số 2481/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 14/10/2020

Trả lời kiến nghị của công dân (ông Nguyễn Bạch Kiếm Dương Hào Vũ)

  Công văn số 2407/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/10/2020

Lấy ý kiến đóng góp Nghị quyết và QĐ sửa đổi Bảng giá đất 05 năm (2020-2024)

  Công văn số 1961/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/8/2020

Cung cấp thông tin các đơn vị tư vấn về thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 963-CV/TU ngày 29/7/2020

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  Công văn số 1815/STNMT-VP ngày 31/7/2020

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện Chỉ số thành phần tiếp cận đất đai thuộc Chỉ số PCI tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2983/UBND-KGVX ngày 30/7/2020

Thực hiện thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7//2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ