Văn bản - Công văn

TỔNG CỘNG: 123 VĂN BẢN
  Công văn số 180/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 19/01/2023

V/v triển khai Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 175/STNMT-QLMT ngày 19/01/2023

V/v lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường nối Quốc lộ 60 – Quốc lộ 54, huyện Tiểu Cần”

  Công văn số 103/STTTT-BCVTCNTT ngày 16/01/2023

V/v đăng ký nhu cầu hỗ trợ vốn đối với DNNVV theo quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 29/11/2021

  Công văn số 142/STNMT-QLĐĐ ngày 17/01/2023

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (lần 2) (Do khi phát hành Văn này này, Sở Tài nguyên mới nhận được văn bản phản hồi của 04 đơn vị Sở VHTTDL, Sở LĐTBXH, Sở KHCN, Sở GDĐT nên khi 04 đơn vị nhận được VB này vui lòng bỏ qua)

  Công văn số 141/STNMT-QLMT ngày 17/01/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy điện gió Đông Thành 2”

  Công văn số 193/UBND-KGVX ngày 13/01/2023

V/v tăng cường phòng, chống dịch dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023

  Công văn số 48/STNMT-QLTNB ngày 06/01/2023

CV triển khai Kế hoạch số 92/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương

  Công văn số 4052/STNMT-QLTNB ngày 28/12/2022

CV triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh

  Công văn số 3956/STNMT-QLMT ngày 19/12/2022

phổ biến triển khai thực hiện Quyết định số 3323/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 3937/STNMT-QLĐĐ ngày 16/12/2022

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-HĐND và Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh

  Công văn số 3809/STNMT-VP ngày 15/12/2022

Triển khai, thực hiện Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 2535/SKHĐT-TTXT ngày 08/12/2022

V/v đề nghị phối hợp tuyên truyền Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2022

  Công văn số 53/GCN-BTNMT ngày 07/12/2022

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

  Công văn số 3521/STNMT-CNTT ngày 21/11/2022

V/v lấy ý kiến dự thảo 02 Quyết định ban hành đơn giá

  Công văn số 3436/STNMT-QLMT ngày 14/11/2022

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư