Văn bản - Công văn

TỔNG CỘNG: 87 VĂN BẢN
  Công văn số 1421/STNMT-QLMT ngày 27/05/2022

V/v lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy điện gió Đông Thành 2”

  Công văn số 1362/STNMT-QLMT ngày 23/05/2022

đăng ký tham dự lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2022

  Công văn số 1949/UBND-NN ngày 17/05/2022

V/v thực hiện Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 1239/STNMT-QLTNB ngày 10/05/2022

CV phổ biến Quyết định số 853/QĐ-BTNMT ngày 25/4/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 1764/UBND-KGVX ngày 04/05/2022

Về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa

  Công văn số 07/PCTT ngày 29/04/2022

Về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển đông, gió mạnh trên biển, mưa lớn dông, lốc, sét

  Công văn số 976/STNMT-QLMT ngày 14/04/2022

Lấy ý kiến tham vấn HS Báo cáo ĐTM DA Xây dựng Công viên xã Trường Long Hòa

  Công văn số 901/STNMT-VP ngày 05/04/2022

V/v công khai số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 710/TCMT-MTMN ngày 23/03/2022

V/v phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa và tổ chức thực hiện việc ứng phó sự cố, kiểm soát ô nhiễm theo các quy định mới ban hành

  Công văn số 826/STNMT-QLMT ngày 29/03/2022

lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Khu neo chờ tàu cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải”

  Công văn số 761/STNMT-QLMT ngày 23/03/2022

Hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà

  Công văn số 660/STNMT-QLTNB ngày 15/03/2022

Cung cấp Danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tài nguyên nước, khoáng sản và Quyết định giao khu vực biển còn hiệu lực

  Công văn số 538/STNMT-QLMT ngày 03/03/2022

lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Hạ độ cao bờ kênh cấp II trên địa bàn xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành và vận chuyển đất dôi dư từ hạ độ cao”

  Công văn số 310/STNMT-QLMT ngày 10/02/2022

lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Phú Cần, huyện Tiểu Cần”

  Công văn số 295/STNMT-QLĐĐ ngày 10/02/2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh