Văn bản - Công văn

TỔNG CỘNG: 60 VĂN BẢN
  Công văn số 5540/UBND-KGVX ngày 22/10/2021

V/v thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 2879/STNMt-QLĐĐ ngày 06/10/2021

thực hiện Công văn số 2156/TCQLĐĐ-CSPC ngày 28/9/2021 của Tổng cục Quản lý đất đai về việc hướng dẫn việc thực hiện quy định Nghị định số 148/2020/NĐ-CP

  Công văn số 4782/UBND-THNV ngày 04/10/2021

Uốn nắn công tác phòng, chống dịch Covid-19

  Công văn số 2819/STNMT-QLTNB ngày 30/09/2021

đề nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 17/9/2021về việc phê duyệt Danh mục hồ, ao khôngđược san lấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 1851/STTTT-BCVTCNTT ngày 24/09/2021

Tuyên truyền, phổ biến Công văn số 1281/CATTT-QHPT ngày 22/9/2021 của Cục An toàn thông tin

  Công văn số 51/BCH ngày 23/09/2021

chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

  Công văn số 5605/BTNMT-VP ngày 13/09/2021

V/v đăng tải trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến về dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

  Công văn số 4021/UBND-KGVX ngày 09/09/2021

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 2562/STNMT-QLĐĐ ngày 09/09/2021

Tăng cường quản lý nhà Nước đối với hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

  Công văn số 2457/STNMT-QLĐĐ ngày 30/08/2021

Triển khai thực hiện Thông tư 09 ngày 30/6/2021 của Bộ Trưởng BTNMT

  Công văn số 3787/UBND-KGVX ngày 30/08/2021

Tiếp tục thực hiện giảng cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19

  Công văn số 2311/STNMT-QLTNB ngày 19/08/2021

V/v cung cấp danh sách các đơn vị hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh

  Công văn số 3442/UBND-KGVX ngày 16/08/2021

Thực hiện công văn 181-CV/TU ngày 16/08/2021 của Thường trực tỉnh ủy

  Công văn số 3405/UBND-KGVX ngày 14/08/2021

Về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/08/2021 của chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19

  Công văn số 963/STNMT-QLĐĐ ngày 29-04-2021

Về việc hướng dẫn lập hồ sơ phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, ký kết hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất