Văn bản - Công văn

TỔNG CỘNG: 107 VĂN BẢN
  Công văn số 2835/STNMT-QLMT ngày 27/09/2022

Lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xây dựng Đường huyện 37 kéo dài từ giáp Đường huyện 04, xã Nhị Long Phú đến giáp Đường huyện 01, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long”

  Công văn số 2737/STNMT-QLMT ngày 20/09/2022

V/v lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư nuôi nghêu thương phẩm ven biển tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2644/STNMT-QLMT ngày 13/09/2022

V/v lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường dẫn vào nhà máy rác tỉnh Trà Vinh”

  Công văn số 2638/STNMT-QLMT ngày 12/09/2022

Triển khai công tác BVMT nông thôn theo Luật BVMT

  Công văn số 4072/UBND-KGVX ngày 09/09/2022

V/v sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

  Công văn số 2591/STNMT-QLĐĐ ngày 07/09/2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2538/STNMT-QLTNB ngày 30/08/2022

thực hiện Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Công văn số 2513/STNMT-QLMT ngày 29/08/2022

Lấy ý kiến tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất Hydro xanh Trà Vinh”

  Công văn số 4619/BYT-DP ngày 25/08/2022

V/v Triển khai tiêm vắt xin phòng COVID-19

  Công văn số 2456/STNMT-VP ngày 23/08/2022

Triển khai, thực hiện Thông tư số 09/2022/TT-BTNMT ngày 26/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Công văn số 2436/STNMT-QLTNB ngày 19/08/2022

CV chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng gói 3 KTTV

  Công văn số 2375/STNMT-QLMT ngày 16/08/2022

góp ý dự thảo hướng dẫn Quyết định ban hành hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt

  Công văn số 3382/UBND-KGVX ngày 05/08/2022

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

  Công văn số 450-CV/TU ngày 25/07/2022

V/v tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh

  Công văn số 1898/STNMT-QLTNB ngày 07/07/2022

thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Trà Vinh