Văn bản - Công văn

TỔNG CỘNG: 9 VĂN BẢN
  Công văn số 1127/STNMT-VP ngày 15/5/2020

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Trà VInh

  Công văn số 1074/STNMT-VP ngày 08/05/2020

V/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết quy định các loại phí thuộc lĩnh vực TNMT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

  Công văn số 2378/BTNMT-TNN ngày 4/5/2020

Triển khai thực hiện Nghị đinh số 36/2020/NĐCP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

  Công văn số 39/BCH ngày 22/4/2020

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2020

  Công văn số 456/STNMT-QLTNB ngày 06/3/2020

Danh sách các công ty danh nghiệp được UBND tỉnh được cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất

  Công văn số 880-CT/TU ngày 12-4-2020

Về việc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19

  Công văn số 736/STNMT-VP ngày 01/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Phân công CC,VC,NLĐ làm việc tại cơ quan trong thời gian chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 04 của của UBND tỉnh

  Công văn số 738/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục về đất đai

  Công văn số 1346/BTNMT-TĐKTTT ngày 25/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Định hướng nội dung tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2019.