Văn bản - Chỉ thị

TỔNG CỘNG: 4 VĂN BẢN
  Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020

Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

  Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 05/11/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc khai thác lớp đất mặt, cát giồng và đất sét dưới dạng cải tạo đất sản xuất nông nghiệp

  Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 21/3/2019 của Tỉnh ủy Trà Vinh

Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.

  Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy

Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.