Thông tin đấu thầu dự án VILG

05/07/2020   364

Các văn bản liên quan

2188_QD_STNMT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn khảo sát, thiết kế dự toán 5 huyện

2263_QD_UBND_về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

606_QD_STNMT_về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu

607_QD_STNMT_vê việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, dánh giá hồ sơ dự thầu

779_QD_STNMT_về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu 01

815_QD_STNMT_về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu 03

Biên bản mỡ thầu gói thầu số 1 thuộc 5 huyện.

1087_QD_STNMT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Lô số 1

1095_QD_STNMT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Lô số 2

1158_QD_STNMT về việc hủy gói thầu số 3

1194_QD_STNMT về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 3

Thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và thông báo trao hợp đồng.

1049_QD_STNMT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Giám sát, Kiểm tra nghiệm thu 5 đơn vị cấp Huyện.

732_QD_STNMT_về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập TKKT-DT 4 huyện

3486_QD_UBND_về việc phê duyệt kết hoạch lựa chọn nhà thầu 4 Huyện

1454_QD_STNMT về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 10 4 Huyện

1537_QD_STNMT về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu 4 huyện

Mời đơn vị tư vấn tham gia gói thầu Gói thầu số 9: Giám sát, kiểm tra nghiệm thu 4 huyện

Thông báo mời thầu 4 huyện

Biên bản mở thầu gói thầu số 7, 4 huyện

1826_QĐ_STNMT Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 4 huyện

1866_QĐ_STNMT Quyết định phê duyệt kết quả lựa đơn vị tư vấn giám sát, kiểm tra nghiệm thu

MonrePortal.CMS - Block_TinTucLienQuan