Content Editor ‭[1]‬

Quan trắc môi trường tự động
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Content Editor ‭[2]‬

Content Editor ‭[3]‬

Content Editor ‭[4]‬

Content Editor ‭[5]‬

Content Editor ‭[6]‬

Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Công văn số 3085/STNMT-QLMT ngày 26/10/2021

Tiếp tục phổ biến Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Công văn số 5540/UBND-KGVX ngày 22/10/2021

V/v thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 12/10/2021

Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Xem thêm
Kết luận số 15/KL-STNMT ngày 23/11/2021

Kết luận Thanh tra chấp hành PL về TNN đối với Xí nghiệp Rạch lợp thuộc CT Trà Bắc

Kết luận số 14/KL-STNMT ngày 23/11/2021

Kết luận Thanh tra chấp hành PL về TNN đối với CT Thủy sản Long Toàn

Kết luận số 13/KL-STNMT ngày 23/11/2021

Kết luận Thanh tra chấp hành PL về TNN đối với CT J&H Vina

Kết luận số 12/KL-STNMT ngày 23/11/2021

Kết luận Thanh tra chấp hành pháp luật về TNN đối với CT WOO Sung Global Vina

Xem thêm

Content Editor ‭[6]‬