Content Editor ‭[1]‬

Quan trắc môi trường tự động
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Content Editor ‭[2]‬

Content Editor ‭[3]‬

Content Editor ‭[4]‬

Content Editor ‭[5]‬

Content Editor ‭[6]‬

Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 22/07/2021

V/v Ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản là cát sông, cát biển, đất cát giồng, đất sét, đất mặt ruộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/07/2021

Về việc thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/07/2021

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Công văn số 2649/ubnd-kgvx ngày 08/07/2021

V/v kiểm soát chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố về tỉnh Trà Vinh

Xem thêm
Nghị định số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

Sửa đổi, bổ sung, một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai

Thông tư số 16/2020/TT-BTNMT ngày 18/12/2020

Về việc ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào

Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/08/2020

Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c Khoản 1 điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 20/07/2019 của Chính phủ về bảo tồn và bảo vệ bền vững các vùng đất ngập nước

Xem thêm

Content Editor ‭[6]‬