Content Editor ‭[1]‬

Quan trắc môi trường tự động
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Content Editor ‭[2]‬

Content Editor ‭[3]‬

Content Editor ‭[4]‬

Content Editor ‭[5]‬

Content Editor ‭[6]‬

Quyết định số 1472/QĐ-STNMT ngày 29/09/2022

Ban hành các điều kiện xét chọn đặt hàng hang mục Số hoá tài liệu (số hoá bản đồ địa chính huyện Châu Thành, huyện Cầu Kè)

Quyết định số 1391/QĐ-STNMT ngày 12/09/2022

QĐ phê duyệt DS đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát thuộc xã Đức Mỹ và Đại Phước, Huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh (Mỏ 2)

Quyết định số 1389/QĐ-STNMT ngày 12/09/2022

QĐ phê duyệt DS đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền kt khoáng sản làm VLXDTT (cát san lấp) mỏ cát tại xã Đức Mỹ, h Càng Long, TTV (Mỏ 1a)

Công văn số 2638/STNMT-QLMT ngày 12/09/2022

Triển khai công tác BVMT nông thôn theo Luật BVMT

Xem thêm
Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 26/08/2022

Ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 23/08/2022

Ban hành Quy định, lập thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn đầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07/07/2022

Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/06/2022

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

Xem thêm

Content Editor ‭[6]‬