Content Editor ‭[1]‬

Quan trắc môi trường tự động
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Content Editor ‭[2]‬

Content Editor ‭[3]‬

Content Editor ‭[4]‬

Content Editor ‭[5]‬

Content Editor ‭[6]‬

Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 08/02/2021

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Châu Thành

Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 04/02/2021

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Duyên Hải

Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 29/01/2021

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tiểu Cần

Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 25/01/2021

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Cầu Ngang

Xem thêm
Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

Sửa đổi, bổ sung, một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai

Thông tư số 16/2020/TT-BTNMT ngày 18/12/2020

Về việc ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào

Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/08/2020

Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c Khoản 1 điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 20/07/2019 của Chính phủ về bảo tồn và bảo vệ bền vững các vùng đất ngập nước

Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015

Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Xem thêm

Content Editor ‭[6]‬