Content Editor ‭[1]‬

Quan trắc môi trường tự động
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Content Editor ‭[2]‬

Content Editor ‭[3]‬

Content Editor ‭[4]‬

Content Editor ‭[5]‬

Content Editor ‭[6]‬

Công văn số 141/STNMT-QLMT ngày 17/01/2023

V/v đăng tải tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy điện gió Đông Thành 2”

Công văn số 193/UBND-KGVX ngày 13/01/2023

V/v tăng cường phòng, chống dịch dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023

Kết luận số 01/KL-STNMT ngày 13/01/2023

Kết luận thanh tra đói với CT Giày da Mỹ Phong

Công văn số 48/STNMT-QLTNB ngày 06/01/2023

CV triển khai Kế hoạch số 92/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương

Xem thêm
Công văn số 180/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 19/01/2023

V/v triển khai Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh

Công văn số 3809/STNMT-VP ngày 15/12/2022

Triển khai, thực hiện Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công văn số 3436/STNMT-QLMT ngày 14/11/2022

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư

Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 26/08/2022

Ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Xem thêm

Content Editor ‭[6]‬