Content Editor ‭[1]‬

Quan trắc môi trường tự động
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Content Editor ‭[2]‬

Content Editor ‭[3]‬

Content Editor ‭[4]‬

Content Editor ‭[5]‬

Content Editor ‭[6]‬

Công văn số 1421/STNMT-QLMT ngày 27/05/2022

V/v lấy ý kiến tham vấn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy điện gió Đông Thành 2”

Nghị định số 14/VBHN-BTNMT ngày 16/05/2022

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định số 91/2019/NĐ-CP và Nghị định số 04/2022/NĐ-CP)

Công văn số 1949/UBND-NN ngày 17/05/2022

V/v thực hiện Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh

Công văn số 1239/STNMT-QLTNB ngày 10/05/2022

CV phổ biến Quyết định số 853/QĐ-BTNMT ngày 25/4/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xem thêm
Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 29/03/2022

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 07/03/2022

Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỉ lệ tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022

Ban hành quy định giá tối đa dịch vụ, thu gôm vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022

Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ Môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Xem thêm

Content Editor ‭[6]‬