Content Editor ‭[1]‬

Quan trắc môi trường tự động
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Content Editor ‭[2]‬

Content Editor ‭[3]‬

Content Editor ‭[4]‬

Content Editor ‭[5]‬

Content Editor ‭[6]‬

Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/06/2021

Quyết định Về việc công bố mới danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Công văn số 206/TTTNMT-DVSK ngày 03/06/2021

Về việc hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2021

Công văn số 1856/UBND-KGVX ngày 20/05/2021

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19

Thông báo số 165/TB-STNMT ngày 07/05/2021

Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Xem thêm
Nghị định số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

Sửa đổi, bổ sung, một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai

Thông tư số 16/2020/TT-BTNMT ngày 18/12/2020

Về việc ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào

Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/08/2020

Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c Khoản 1 điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 20/07/2019 của Chính phủ về bảo tồn và bảo vệ bền vững các vùng đất ngập nước

Xem thêm

Content Editor ‭[6]‬