Content Editor ‭[1]‬

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Content Editor ‭[2]‬

Content Editor ‭[3]‬

Content Editor ‭[4]‬

Chuyên đề

Content Editor ‭[5]‬

Content Editor ‭[6]‬

Quyết định số 1417/QĐ-HĐKHCN ngày 20/10/2020

QĐ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học Công nghệ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 19/10/2020

Về việc công nhận xã Nhị Long, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Quyết định số 3494/QĐ-UBND ngày 19/10/2020

Về việc công nhận xã Bình Phú, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Quyết định số 3495/QĐ-UBND ngày 19/10/2020

Về việc công nhận xã Huyền Hội, huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Xem thêm
Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/08/2020

Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c Khoản 1 điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 20/07/2019 của Chính phủ về bảo tồn và bảo vệ bền vững các vùng đất ngập nước

Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015

Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2020

Ban hành Quy định về cơ chế phối hợp để giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh

Xem thêm

Content Editor ‭[6]‬