Content Editor ‭[1]‬

Quan trắc môi trường tự động
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Content Editor ‭[2]‬

Content Editor ‭[3]‬

Content Editor ‭[4]‬

Content Editor ‭[5]‬

Content Editor ‭[6]‬

Quyết định số 1954/QĐ-UBND ngày 17/09/2021

Về việc phê duyệt Danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 11/09/2021

Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động cải tạo đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Công văn số 2457/STNMT-QLĐĐ ngày 30/08/2021

Triển khai thực hiện Thông tư 09 ngày 30/6/2021 của Bộ Trưởng BTNMT

Công văn số 3787/UBND-KGVX ngày 30/08/2021

Tiếp tục thực hiện giảng cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xem thêm
Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 20/08/2021

V/v Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (KS)

Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 01/09/2021

V/v Quy định Bảng đơn giá dịch vụ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (KS)

Luật số 72/2020/QH14 ngày 2020

Luật bảo vệ môi trường 2020

Nghị định số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Xem thêm

Content Editor ‭[6]‬