Content Editor ‭[1]‬

Quan trắc môi trường tự động
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Content Editor ‭[2]‬

Content Editor ‭[3]‬

Content Editor ‭[4]‬

Content Editor ‭[5]‬

Content Editor ‭[6]‬

Thông báo số 165/TB-STNMT ngày 07/05/2021

Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Công văn số 1715/UBND-KGVX ngày 11/05/2021

V/v tăng cường thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch covid-19

Công văn số 1648/UBND-KGVX ngày 06/05/2021

V/v thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Công văn số 21/PCTT ngày 21/04/2021

v/v chủ động ứng phó với bão Surigae

Xem thêm
Nghị định số 04/VBHN-BTNMT ngày 04/05/2021

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

Sửa đổi, bổ sung, một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai

Thông tư số 16/2020/TT-BTNMT ngày 18/12/2020

Về việc ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản tại công trình khai đào

Thông tư số 07/2020/TT-BTNMT ngày 31/08/2020

Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c Khoản 1 điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 20/07/2019 của Chính phủ về bảo tồn và bảo vệ bền vững các vùng đất ngập nước

Xem thêm

Content Editor ‭[6]‬