Content Editor ‭[1]‬

Quan trắc môi trường tự động
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Content Editor ‭[2]‬

Content Editor ‭[3]‬

Content Editor ‭[4]‬

Content Editor ‭[5]‬

Content Editor ‭[6]‬

Quyết định số 676/QĐ-STNMT ngày 09/05/2023

Chấm dứt hiệu lực thi hành QĐ 2085 ngày 30/12/2022 của Giám đốc STNMT

Công văn số 1097/STNMT-QLMT ngày 14/04/2023

Phổ biến Văn bản số 22/2023/WCS của Tổ chức WCS – Chương trình Việt Nam và Văn bản số 402/2023/ENV của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên

Công văn số 1076/STNMT-QLMT ngày 13/04/2023

Tiếp nhận đề nghị công bố của tổ chức, đơn vị tái chế và tổ chức, đơn vị được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì

Công văn số 1009/STNMT-QLMT ngày 07/04/2023

Phổ biến kết quả sửa đổi, bổ sung Phụ lục CITES sau Hội nghị các quốc gia thành viên CITES lần thứ 19

Xem thêm
Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 01/03/2023

V/v ban hành Quy chế phối hợp thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ksub)

Công văn số 180/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 19/01/2023

V/v triển khai Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh

Công văn số 3809/STNMT-VP ngày 15/12/2022

Triển khai, thực hiện Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công văn số 3436/STNMT-QLMT ngày 14/11/2022

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư

Xem thêm

Content Editor ‭[6]‬